1. Sklep internetowy prowadzony jest przez JUST WE Ewelina Stasik-Makowska ul. Armii Krajowej 99 63-600 Kępno, NIP: 6191927342 , REGON: 302098146.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  Just We Ewelina Stasik-Makowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6191927342 , REGON 302098146.

Klient – każdy podmiot (zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca) dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.justforpes.eu

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Cena za Produkt – jednostkowa kwota (brutto) za dany Produkt

Koszt dostawy – (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe).

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Polna 12A 63-600 Kępno Adres e-mail Sprzedawcy: info@justforpets.eu
 • Numer telefonu Sprzedawcy: +48 664 290 291
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: SANTANDER BANK: 73 1090 1144 0000 0001 3618 9423
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w dni robocze  w godzinach: 9.00-17.00.

 1. Zamówienia są realizowane na terenie Polski, pozostałych państw Europy oraz Stanów Zjednoczonych.
 2. Dla korzystania z usług sklepu niezbędnym jest: posiadanie dostępu do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptujących pliki typu Cookies; posiadanie aktualnego adresu e-mail;
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Telefonicznie sklep czynny jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00.
 5. Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich oraz EUR. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 6. Cena zamówienia jest ceną podaną po dokonaniu wyboru rodzaju dostawy oraz sposobu płatności.
 7. Minimalna kwota zamówienia – bez ograniczeń.
 8. Użytkownik w etapie realizacji „Koszyk” ma możliwość:
 • korekty ilości sztuk produktu dodanego do koszyka;
 • kontynuacji zakupów poprzez dodawanie kolejnych produktów do koszyka;
 • usunięcia poszczególnych pozycji z koszyka lub wyczyszczenia całego koszyka;
 • poznania całej wartości zamówienia;
 1. Użytkownik składa zamówienie wypełniając formularz, podając dane kontaktowe: imię, nazwisko, telefon, e-mail oraz dane odbiorcy imię i nazwisko, ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto.
 2. Użytkownik ma możliwość wyboru opcji dodatkowej – dodania uwag do zamówienia, ponadto Użytkownik może dokonać akceptacji klauzul i przetwarzaniu danych osobowych oraz przesyłania informacji handlowych o aktualnej ofercie sklepu na maila.
 3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu do 14 dni roboczych. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia
 5. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o niemożliwości spełnienia świadczenia.
 6. W wypadku gdy Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Użytkownika, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Użytkownika na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.
 7. W sytuacji, gdy Użytkownik nie zdecyduję się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 14, a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięciu informacji od Użytkownika o jego rezygnacji.
 8. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
 9. W uzasadnionych przypadkach. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 10. Zakazane jest umieszczanie komentarzy *niosących treści bezprawne, *zamieszczać obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite; *podawać fałszywych lub mylących informacji; *naruszać praw osób trzecich; *rozpowszechniać oraz publikować spamu
 11. Dostawa. Koszt przesyłki wliczony jest w końcową cenę zamówienia. Sklep pobiera zryczałtowana opłatę, podaną na stronie internetowej sklepu: Dostawa kurierem – Płatność przelewem, Dostawa kurierem – Płatność przy odbiorze.
 12. Przy dokonaniu zamówienia powyżej 500 zł koszt dostawy jest nieodpłatny.
 13. Istnieje możliwość wykonania produktu na indywidualne zamówienie klienta, doliczona zostanie wtedy opłata +20% do ceny podstawowej.
 14. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera, czy paczka, opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier ma obowiązek poczekać umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół szkody. Odpowiedni formularz posiada kurier.
 15. Płatność może być dokonywana w następujący sposób: *Przelewem na rachunek bankowy. *Zapłata gotówką przy odbiorze osobistym lub za pobraniem. W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 16. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 17. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 18. Koszt przesyłki ponosi Kupujący.
 19. Zwrot . Towar zwracany w razie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny należy przesłać na adres pracowni: Just We Ewelina Stasik-Makowska, ul. Polna 12 A, 63-600 Kępno w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
 20. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody producentów, Administratora.
 21. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.)
 22. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie, – na adres email: info@justforpets.eu w tytule: REKLAMACJA. – listownie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie, wysłanego na adres : Just We Ewelina Stasik-Makowska ul. Polna 12 A, 63-600 Kępno. Reklamacja musi zawierać paragon, fakturę VAT lub inny dowód zawarcia transakcji ( np.: potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta) dokładny opis rodzaju niezgodności, datę oraz nr zamówienia, datę doręczenia produktu, datę wystąpienia wady, nr zamówienia, dane kontaktowe Użytkownika oraz Sklepu, wskazanie żądania wraz z własnoręcznym podpisem.
 23. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
 24. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, nr zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.
 25. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu dokonując przelewu na podane przez Użytkownika konto.
 26. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 27. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub adres korespondencji.
 28. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.
 29. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 30. Sklep weryfikuje zasadność reklamacji i poinformuje mailowo na adres wskazany przez klienta w formularzu reklamacyjnym. Jeżeli reklamacja zostanie uznana towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.
 31. W przypadku reklamacji bez względu na to jaką formę płatności wybrał Klient, sklep zwraca pieniądze klientowi na wskazany przez niego nr konta lub przekazem pocztowym. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową.
 32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 33. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego sklep : oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./
 34. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkownika. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 35. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim, angielskim.
 36. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 37. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 38. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.